Doctorate

Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” (IAFR) al Academiei Române este principala instituție de cercetare în domeniul antropologiei din România, fiind re-acreditat, din anul 1994, de către Academia Româna să conducă doctorate, dar având o tradiție în conducerea de doctorate, pe diferite teme, înca din 1960. Din 2013 doctoratul se organizează în conformitate cu regulamentul de organizare a studiilor  universitare de doctorat în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR) iar durata ciclului de studii universitare de doctorat este de 4 ani pentru domeniul Medicină – Antropologie medicală. Pentru familiarizare cu tematicile de doctorat, se recomandă aspiranților să participe la prezentările de referate și la comunicările susținute în cadrul Institutului, de regulă în fiecare miercuri, cu începere de la ora 11.00.  Hotararea Consiliului ARACIS nr.135 - Academia Romana

Conducători de doctorat în cadrul IAFR:

Dr. Cristiana Glavce
CS I, membru titular al Academiei de Științe Medicale

Domeniu fundamental de doctorat: Științe Medicale.

Domeniu: Medicină

        Cuantum taxe anul universitar 2023-2024


ACADEMIA ROMÂNĂ

SCOSAAR

Școala Doctorală de Științele VIEȚII  

 

INSTITUTUL DE ANTROPOLOGIE ”FRANCISC I. RAINER”

 Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2023-2024


Perioada de înscrieri la colocviul de admitere: 18 - 29 Septembrie 2023

Colocviul de admitere la doctorat pentru anul universitar 2023-2024, va avea loc în data de 04.10.2023, ora 10.00.

Rezultatele colocviul de admitere la doctorat se vor afișa în data de 09.10.2023

          Condiții generale de înscriere


Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat sau de către altă persoană cu procură notarială pe baza actului de identitate.

Cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, candidatul la studiile universitare de doctorat își alege un conducător de doctorat dintre acei conducători de doctorat ai Şcolii doctorale unde doreşte să studieze care oferă locuri de student-doctorand pentru concursul de admitere.

 

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin:

a)      diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; titularii diplomelor de studii de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără obligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master;

b)      absolvenţii cu diplomă de masterat ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c)      absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, ca fiind studii universitare de licență, masterat.

 

Înscrierile se vor face la institutele de cercetare din cadrul Academiei Române


        Bibliografie concurs admitere doctorat


ACADEMIA ROMÂNĂ

SCOSAAR

Școala Doctorală de Științele VIEȚII  

 

INSTITUTUL DE ANTROPOLOGIE ”FRANCISC I. RAINER”

 

Ramura de știință: Științe medicale

Domeniul: Medicină

 

 

Colocviu de admitere la doctorat / an univ. 2023-2024

 

Tematică: Aspecte antropologice ale sănătății dentare la copii și adolescent.

 

Bibliografie:

1.          Introducere in antropologia medicala dentara Patru Firu, Norina Forna Ed.‖ Demiurg‖, Iaşi,2013, ISBN 978-973-1-152-255-5  

2.    Glavce Cristiana, Emilia-Elena Iancu, 2002, Elemente de tipologie constituţională, Ed, Bioedit, Ploieşti ;

3.    Antropologia între Știință și Cultură - Constantin Balaceanu-Stolnici, Cristina Glavce , Magdalena Berescu, Adriana Borosanu

4.    Antropologie Medicala. Elemente introductive - Autor: Baciu, Adina-Brindusa - Editura: CAROL   DAVILA

 

Tematică: Stare de sănătate la populațiile de pe teritoriul României

 

Bibliografie:

 

1.      Baker Brenda J., Dupras T.L, Tocheri M. W. 2005, The osteology of infants and children, Texas, 2005.

2.      Brickley, M., Ives, R., & Mays, S. (2020). The bioarchaeology of metabolic bone disease (ediția a 2-a). ElsevierAcademic Press.

3.      Buikstra, J. E. (Ed.) (2019) Ortner's Identification of Pathological Condition in Human Skeletal Remains (ediția a 3-a). Academic Press.

4.      Buiskra, J. E., & Uberlaker, D. H. (1994). Standards for data collection from human skeletal remains. Arkansas Archaeological Survey.

5.      Egol, K. A., Koval, K. J., & Zuckerman, J. D. (2020. Handbook of fractures ( ediția a 6-a). Wolters Kluwer.

6.      R.H. Steckel R.H., & J. C. Rose (Eds.) The Backbone of History: Health and Nutrition in the Western Hemisphere (pp. 11 – 60). Cambridge University Press.

7.      Lewis, M. (2018). Paleopathology of children: identification of pathological condition in the human skeletal remains of non-adults. Elsevier Academic Press.

8.      Mann, R. W., & Hunt, D.R. (2005). Photografic regional atlas of bone disease. Charles C. Thomas

9.      Nikita, E. (2017). Osteoarchaeology: a guide to the macroscopic study of human skeletal remains. Elsevier Academic Press.

10.  Ortner, D.J. (2003). Identification of pathological conditions in human skeletal remains. Academic Press.

11.  Schaefer, M., Black, S. M., & Scheuer, L. (2009). Juvenile osteology: a laboratory and field manual. Academic Press.

12.  White. T.D., Black, M. T., & Folkens, P. A. (2012) Human osteology (ediția a 3-a). Elsevier/Academic Press.

13. Antropologia între Știință și Cultură - Constantin Balaceanu-Stolnici, Cristina Glavce , Magdalena Berescu, Adriana Borosanu

14. Antropologie Medicala. Elemente introductive - Autor: Baciu, Adina-Brindusa - Editura: Carol Davila

Acte necesare înscriere

Pentru înscriere la colocviul de admitere la doctorat, candidaţii vor prezenta următoarele documente:

·         cerere de înscriere – formular tip (Anexa 1);

·         certificat de naştere (copie legalizată);

·         certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie legalizată);

·         diplomă de bacalaureat (copie legalizată);

·         diplomă de licenţă şi foaie matricolă (copii legalizate);

·         diploma de master şi foaie matricolă (copii legalizate);

·         cartea de identitate (copie);

·         atestat de susţinere a unui examen de competenţă lingvistică (nivelul minim B2, conform cadrului de referinţă al Consiliului Europei); 

·         alte certificate care atestă pregătire universitară şi /sau postuniversitară în domeniu (copii legalizate);

·         curriculum vitae - model  european (Partea a I - a:CV, Partea a II - a descrierea activităţii ştiinţifice);

·         lista lucrărilor ştiinţifice  publicate în domeniul de studiu ales;

·         lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de admitere;

·         fişa de înscriere - formular tip (Anexa 2);

·         propunere privind teza de doctorat ce urmează a fi elaborată şi o scurtă prezentare a acesteia -1, 2 pagini - formular tip (Anexa 3);

·         adeverinţă de salariat în cazul in care candidatul este angajat;

·         pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/sau să depună certificate/diplome care să dovedească parcurgerea a cel puțin 4 ani consecutivi de studii în România

·      dovada plății taxei de înscriere

 

 

Absolvenţii de studii universitare de masterat, promoţia anului în curs, pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat.

Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei

Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere.

După încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere, opţiunea privind conducătorul de doctorat, tema de doctorat, precum şi alte informaţii, nu pot fi modificate.

O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi obţinute de la institutele din cadrul Academiei Române, în funcție de domeniul vizat, la care candidaţii doresc să susţină concursul.

SCOSAAR prin Şcolile doctorale de la nivelul institutelor de cercetare va lua măsuri pentru aducerea la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare în termen legal, a tematicilor şi bibliografiilor pentru programele la care se organizează concurs de admitere.


Rezultate colocviu admitere Octombrie 2023Cerere de înscriere – formular tip (Anexa 1);

Fişa de înscriere - formular tip (Anexa 2);

Propunere temă teză de doctorat 2023 - formular tip (Anexa 3);

Tema tezei de doctorat se stabilește de către conducatorul tezei de doctorat împreună cu doctorandul și se corelează cu programul de pregătire. Vor fi admiși candidații care obțin note între 8 și 10 la disciplinele din domeniul de doctorat.  

Pentru detalii, contactați secretariatul Institutului, la telefon 021 317 50 72 (persoana de contact: Roxana Pîrvulescu) 

DOCUMENTE UTILE

ANTROPOLOGIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

Cercetători ai Institutului de Antropologie "Francisc I. Rainer" susțin cursuri în cadrul programelor de licență, masterale și doctorale a unor prestigioase instituții de învățământ superior din Romania.